چاپ هولوگرام


هولوگرام یک نوع برچسب امنیتی است که در شرکتهای تولیدی استفاده ی بسیار زیادی دارد و حتی در کارتهای امنیتی که تهیه ی آنها بر عهده ی یک ارگان خاص می باشد و توسط گروه یا ارگان دیگری نباید تهیه و توزیع شود کاربرد دارد.

 

چاپ هولوگرام

نمونه یک
نمونه سه
نمونه دو
به ما امتیاز دهید post
فهرست